MÔN 3: LẬP TRÌNH WEB BẰNG HTML5
Tên bài học (Video) Mô tả nội dung bài học Thời gian
Giới thiệu các tính năng mới của HTML5 (Bài 1) Giới thiệu về các tính năng mới của ngôn ngữ HTML5 (Hypertext Markup Language Version 5) 11 phút
Cấu trúc cơ bản của trang web HTML5 (Bài 2) Hướng dẫn tạo cấu trúc cho trang web bằng HTML5, khai báo doctype, meta vv... 11 phút
Tạo header cho trang web bằng HTML5 - HTML5 Header (Bài 3) Hướng dẫn sử dụng thẻ header trong thiết kế giao diện web bằng HTML5 20 phút
Tạo footer cho trang web bằng HTML5 - HTML5 Footer (Bài 4) Hướng dẫn sử dụng thẻ footer trong thiết kế giao diện web bằng HTML5. 10 phút
Tạo menu cho trang web bằng HTML5 - HTML5 Nav (Bài 5) Cách dùng thẻ NAV, CSS3 Transfoms, CSS3 Shadow, CSS3 Boder Radius để tạo menu cho website. 27 phút
Tạo menu Popup cho trang web bằng HTML5 - CSS3 (Bài 6) Hướng dẫn tạo menu Popup cho website bằng HTML5 & CSS3. 20 phút
Cách sử dụng thẻ section, article, aside HTML5 để thiết kế giao diện web (Bài 7) Hướng dẫn cách dùng thẻ SECTION, ARTICLE, ASIDE để thiết kế giao diện web bằng HTML5. 13 phút
Cách sử dụng thẻ article, aside trong HTML5 (Bài 8 - Phần 1) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ HTML5 Article & Aside trong thiết kế giao diện website. 21 phút
Sử dụng thẻ section và aside trong thiết kế giao diện web (Bài 8 - Phần 2) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ HTML5 Section & Aside trong thiết kế giao diện website. 19 phút
Sử dụng thẻ section và header trong thiết kế giao diện web (Bài 8 - Phần 3) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ HTML5 Section & Header trong thiết kế giao diện website. 16 phút
Sử dụng thẻ section, header, article trong thiết kế giao diện web (Bài 8 - Phần 4) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ HTML5 Section, Header & Article trong thiết kế giao diện website. 13 phút
Thiết kế hoàn chỉnh trang chủ bán hàng online bằng HTML5 (Bài 8 - Phần 5) Hướng dẫn thiết kế hoàn chỉnh trang chủ bán hàng trực tuyến bằng HTML5/CSS3. 10 phút
Chèn hình ảnh vào trang web bằng HTML5 (Bài 9 - Phần 1) Hướng dẫn dùng thẻ FIGURE, FIGCAPTION để chèn hình ảnh vào website 16 phút
Hướng dẫn sử dụng thẻ HTML5 FIGURE - CSS3 Transform (Bài 9 - Phần 2) Hướng dẫn dùng thẻ FIGURE kết hợp với CSS3 Transform để tạo hiệu ứng cho hình ảnh. 24 phút
Chèn âm thanh Audio vào trang web bằng HTML5 (Bài10) Hướng dẫn cách chèn âm thanh vào trang web bằng thẻ audio HTML5. 17 phút
Chèn Video vào trang web bằng HTML5 (Bài11) Hướng dẫn cách chèn phim vào trang web bằng thẻ video HTML5. 21 phút
Hướng dẫn vẽ đồ họa vector web với HTML5 SVG (Bài 12) Hướng dẫn vẽ hình đồ họa vector bằng thẻ HTML5 SVG. 22 phút 
Hướng dẫn vẽ đồ họa web với HTML5 Canvas (Bài 13 - Phần 1) Giới thiệu về Canvas & hướng dẫn sử dụng Canvas HTML5 để vẽ đồ họa đường thẳng. 31 phút
Vẽ đồ họa web với HTML5 Canvas (Bài 13 - Phần 2) Hướng dẫn sử dụng Canvas HTML5 để vẽ đồ họa hình chữ nhật. 16 phút
Vẽ đồ họa web với HTML5 Canvas (Bài 13 - Phần 3) Hướng dẫn sử dụng Canvas HTML5 để vẽ đồ họa hình chữ nhật & tô màu tuyến tính. 12 phút
Vẽ đồ họa web với HTML5 Canvas (Bài 13 - Phần 4) Hướng dẫn sử dụng Canvas HTML5 để vẽ đồ họa hình tròn. 16 phút
Vẽ đồ họa web với HTML5 Canvas (Bài 13 - Phần 5) Hướng dẫn sử dụng Canvas HTML5 để vẽ chữ dạng outline & inline. 13 phút
Vẽ đồ họa web với HTML5 Canvas (Bài 13 - Phần 6) Hướng dẫn sử dụng Canvas HTML5 để vẽ chữ dạng outline & inline 5 phút
Thiết kế FORM với HTML5 - CSS3 (Bài 14 - Phần 1) Hướng dẫn cài đặt phần mềm Adobe Dreamweaver CC. 13 phút
Thiết kế FORM với HTML5 - CSS3 (Bài 14 - Phần 2) Hướng dẫn cài đặt phần mềm Adobe Dreamweaver CC. 7 phút
Thiết kế FORM với HTML5 - CSS3 (Bài 14 - Phần 3) Hướng dẫn tạo website trong Adobe Dreamweaver Creative Cloude. 5 phút
Thiết kế FORM với HTML5 - CSS3 (Bài 14 - Phần 4) Hướng dẫn sử dụng 13 kiểu input mới trong HTML5 FORM và thẻ datalist. 32 phút
Thiết kế FORM với HTML5 - CSS3 (Bài 14 - Phần 5) Hướng dẫn cách tạo hợp lệ cho các input của HTML5 FORM và định dạng CSS. 20 phút
Thiết kế FORM với HTML5 - CSS3 (Bài 14 - Phần 6) Hướng dẫn cách tạo form liên hệ khách hàng bằng HTML5. 32 phút
Tạo nút cho trang web bằng CSS3 (Bài 14 - Phần 7) Hướng dẫn cách tạo nút (button) cho trang web bằng kỹ thuật CSS3. 20 phút
Thiết kế FORM với HTML5 - CSS3 (Bài 14 - Phần 8) Hướng dẫn cách thiết kế form đăng nhập (Login) bằng HTML5. 25 phút
Giới thiệu Geolocation APIs của HTML5 (Bài 15 - Phần 1) Hướng dẫn cách cài đặt Web Server, MySQL Server, PHP Server. 22 phút
Giới thiệu Geolocation APIs của HTML5 (Bài 15 - Phần 2) Hướng dẫn cách dùng Geolocation APIs HTML5 để lấy vị tri người dùng web. 31 phút
Giới thiệu sessionStorage APIs của HTML5 (Bài 16 - Phần 1) Tìm hiểu cơ chế hoạt động của dịch vụ lưu trữ web (Web Storage) trong HTML5 22 phút
Giới thiệu sessionStorage APIs của HTML5 (Bài 16 - Phần 2) Tìm hiểu cơ chế hoạt động của dịch vụ lưu trữ web (Web Storage) trong HTML5 13 phút
Giới thiệu localStorage APIs của HTML5 (Bài 16 - Phần 3) Tìm hiểu cơ chế hoạt động của dịch vụ lưu trữ web (localStorage) trong HTML5 36 phút
Giới thiệu Web SQL Database APIs của HTML5 (Bài 17 - Phần 1) Hướng dẫn sử dụng Web SQL Database để tạo & quản lý database phía Client. 23 phút
Giới thiệu Web SQL Database APIs của HTML5 (Bài 17 - Phần 2) Hướng dẫn sử dụng Web SQL Database để tạo & quản lý database phía Client. 17 phút
Giới thiệu Web SQL Database APIs của HTML5 (Bài 17 - Phần 3) Hướng dẫn sử dụng Web SQL Database để tạo & quản lý database phía Client. 19 phút
Thực hiện bài tập tổng hợp: Lập trình & thiết kế giao diện web bán hàng Online bằng ngôn ngữ HTML5 & CSS3
Xem demo kết quả sau khi học xong Môn 3
(Sau khi kết thúc Môn 3 các Bạn có thể nắm toàn bộ các thẻ mới của HTML5, có thể tự tay Lập trình website của mình bằng HTML5 & CSS3)