MÔN 9: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB BẰNG BOOTSTRAP
Tên bài học (Video) Mô tả nội dung bài học Thời gian
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 1) Giới thiệu về Bootstrap CSS Framework, cách cài đặt, tích hợp vào website 23 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 2 - P1) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 15 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 2 - P2) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 17 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 3) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 18 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 4) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 15 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 5) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 7 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 6) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 5 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 7) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 19 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 8) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 13 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 9) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 8 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 10) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 11 phút
Thiết kế giao diện website với Bootstrap CSS Framework (Bài 11) Hướng dẫn cách định nghĩa các lớp trong Bootstrap Grid System để thiết kế giao diện web đáp ứng chuẩn Responsive Web Design 7 phút
Cách thiết kế giao diện web với thành phần Table trong Bootstrap CSS Framework (Bài 12 - P1) Hướng dẫn cách thiết kế giao diện web với thành phần Table trong Bootstrap CSS Framework 10 phút
Cách thiết kế giao diện web với thành phần Table trong Bootstrap CSS Framework (Bài 12 - P2) Hướng dẫn cách thiết kế giao diện web với thành phần Table trong Bootstrap CSS Framework 10 phút
Cách thiết kế giao diện web với thành phần Table trong Bootstrap CSS Framework (Bài 12 - P3) Hướng dẫn cách thiết kế giao diện web với thành phần Table trong Bootstrap CSS Framework 4 phút
Cách thiết kế giao diện web với thành phần Helper class trong Bootstrap CSS Framework (Bài 13 - P1) Hướng dẫn cách thiết kế giao diện web với thành phần Helper class trong Bootstrap CSS Framework 15 phút
Cách thiết kế giao diện web với thành phần Helper class trong Bootstrap CSS Framework (Bài 13 - P2) Hướng dẫn cách thiết kế giao diện web với thành phần Helper class trong Bootstrap CSS Framework 6 phút 
Cách sử dụng thành phần Badges trong Bootstrap CSS Framework (Bài 14) Hướng dẫn cách gắn huy hiệu (Badges) Bootstrap CSS Framework 5 phút
Cách sử dụng thành phần Labels trong Bootstrap CSS Framework (Bài 15) Cách sử dụng thành phần Labels trong Bootstrap CSS Framework để dán nhãn 8 phút
Cách sử dụng thành phần Buttons trong Bootstrap CSS Framework (Bài 16) Cách sử dụng thành phần Buttons trong Bootstrap CSS Framework để tạo nút cho trang web 20 phút
Các kiểu định dạng hình trong Bootstrap CSS Framework (Bài 17 - P1) Giới thiệu các kiểu định dạng hình trong Bootstrap CSS Framework để trình bày hình ảnh. 12 phút
Hướng dẫn cách trình bày ảnh Thumbnail trong Bootstrap CSS Framework (Bài 17 - P2) Hướng dẫn cách trình bày ảnh Thumbnail trong Bootstrap CSS Framework. 10 phút
Hướng dẫn cách dùng Grid System Bootstrap để trình bày ảnh Thumbnail theo ý muốn (Bài 17 - P3) Hướng dẫn cách dùng Grid System Bootstrap để trình bày ảnh Thumbnail theo ý muốn 8 phút
Hướng dẫn cách dùng Grid System Bootstrap để trình bày ảnh Thumbnail theo ý muốn (Bài 17 - P4) Hướng dẫn cách dùng Grid System Bootstrap để trình bày ảnh Thumbnail theo ý muốn 6 phút
Hướng dẫn cách dùng Grid System Bootstrap để trình bày ảnh Thumbnail theo ý muốn (Bài 17 - P5) Hướng dẫn cách dùng Grid System Bootstrap để trình bày ảnh Thumbnail theo ý muốn 12 phút
Hướng dẫn sử dụng đối tượng List Group trong Bootstrap (Bài 18 - P1) Hướng dẫn sử dụng List Group và List Group Item trong Bootstrap để thiết kế giao diện web chuẩn Responsive 12 phút
Hướng dẫn sử dụng List Group Link trong Bootstrap (Bài 18 - P2) Hướng dẫn sử dụng List Group Link trong Bootstrap để thiết kế giao diện web theo chuẩn Responsive. 10 phút
Hướng dẫn cách chèn nội dung vào List Group Link trong Bootstrap (Bài 18 - P3) Hướng dẫn cách chèn nội dung vào List Group Link trong Bootstrap ` 10 phút
Hướng dẫn cách sử dụng List-inline trong Bootstrap (Bài 19 - P1) Hướng dẫn cách sử dụng List-inline trong Bootstrap 5 phút
Hướng dẫn cách sử dụng List-Unstyled trong Bootstrap (Bài 19 - P2) Hướng dẫn cách sử dụng List-Unstyled trong Bootstrap 4 phút
Hướng dẫn cách sử dụng Panel trong Bootstrap (Bài 20 - P1) Hướng dẫn cách sử dụng Panel trong Bootstrap để thiết kế giao diện web chuẩn Mobile 14 phút
Hướng dẫn cách sử dụng Panel trong Bootstrap (Bài 20 - P2) Hướng dẫn cách sử dụng Panel trong Bootstrap để thiết kế giao diện web chuẩn Responsive 11 phút
Hướng dẫn cách sử dụng Font Glyphicons trong thiết kế giao diện web bằng Bootstrap (Bài 21 - P1) Hướng dẫn cách sử dụng Font Glyphicons trong thiết kế giao diện web bằng Bootstrap 16 phút
Hướng dẫn cách sử dụng Font Glyphicons trong thiết kế giao diện web bằng Bootstrap (Bài 21 - P2) Hướng dẫn cách sử dụng Font Glyphicons trong thiết kế giao diện web bằng Bootstrap 8 phút
Hướng dẫn tạo Vertical Form trong Bootstrap (Bài 22 - P1) Hướng dẫn tạo Vertical Form trong Bootstrap 13 phút
Hướng dẫn tạo Horizontal Form trong Bootstrap (Bài 22 - P2) Hướng dẫn tạo Horizontal Form trong Bootstrap 14 phút
Hướng dẫn tạo Inline Form trong Bootstrap (Bài 22 - P3) Hướng dẫn tạo Inline Form trong Bootstrap 4 phút
Hướng dẫn cách tùy biến giao diện Form trong Bootstrap (Bài 22 - P4) Hướng dẫn cách tùy biến giao diện Form trong Bootstrap 13 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Breadcrumbs trong Bootstrap (Bài 23) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Breadcrumbs trong Bootstrap 8 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Pagination trong Bootstrap để đánh số trang (Bài 24) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Pagination trong Bootstrap để đánh số trang 10 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Pager trong Bootstrap (Bài 25) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Pager trong Bootstrap 6 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Page Header trong Bootstrap (Bài 26) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Page Header trong Bootstrap 5 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Jumpbotron trong Bootstrap (Bài 27) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Jumpbotron trong Bootstrap 11 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Progress Bars trong Bootstrap (Bài 28) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Progress Bars trong Bootstrap 14 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Dropdowns trong Bootstrap (Bài 29 - P1) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Dropdowns trong Bootstrap để tạo menu Dropdown 14 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Dropdowns trong Bootstrap (Bài 29 - P2) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Dropdowns trong Bootstrap để tạo menu Dropdown 6 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Button Groups trong Bootstrap (Bài 30 - P1) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Button Groups trong Bootstrap 6 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Button Groups trong Bootstrap (Bài 30 - P2) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Button Groups trong Bootstrap 7 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Button Groups trong Bootstrap (Bài 30 - P3) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Button Groups trong Bootstrap 11 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navs trong Bootstrap (Bài 31 - P1) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navs trong Bootstrap để tạo Menu Tabs 17 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navs trong Bootstrap (Bài 31 - P2) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navs trong Bootstrap để tạo Menu Tabs 12 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap (Bài 32 - P1) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap để tạo Menu cho website 12 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap (Bài 32 - P2) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap để tạo Menu Responsive cho website 18 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap (Bài 32 - P3) Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap để tạo Fixed Menu Responsive cho website 9 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap (Bài 32 - P4) Hướng dẫn cách thiết kế Form tìm kiếm, nút đăng lý, đăng nhập trên thanh Menu Navbar trong Bootstrap 12 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Navbar trong Bootstrap (Bài 32 - P5) Hướng dẫn cách thiết kế Dropdown Menu & tạo text Link trên thanh Menu Navbar trong Bootstrap 12 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Alerts trong Bootstrap (Bài 33) Hướng dẫn sử dụng thành phần Alerts để tạo các hộp thông báo theo ngữa cảnh trong Bootstrap 12 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Media Object trong Bootstrap (Bài 34 - P1) Hướng dẫn sử dụng thành phần Media Object trong Bootstrap 13 phút
Hướng dẫn cách sử dụng thành phần Media Object trong Bootstrap (Bài 34 - P2) Hướng dẫn sử dụng thành phần Media Object trong Bootstrap 9 phút
Hướng dẫn cách sử dụng Typography trong Bootstrap (Bài 35 - P1) Hướng dẫn cách sử dụng Typography trong Bootstrap 24 phút
Hướng dẫn cách sử dụng Typography trong Bootstrap (Bài 35 - P2) Hướng dẫn cách sử dụng Typography trong Bootstrap 8 phút
Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab trong Bootstrap (Bài 36 - P1) Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab trong Bootstrap 18 phút
Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab đáp ứng chuẩn RWD trong Bootstrap (Bài 36 - P2) Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab đáp ứng chuẩn RWD trong Bootstrap 10 phút
Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab đáp ứng chuẩn RWD trong Bootstrap (Bài 36 - P3) Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab đáp ứng chuẩn RWD trong Bootstrap 12 phút
Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab đáp ứng chuẩn RWD trong Bootstrap (Bài 36 - P4) Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab đáp ứng chuẩn RWD trong Bootstrap 7 phút
Hướng dẫn chèn Video vào trang web đáp ứng chuẩn RWD trong Bootstrap (Bài 37) Hướng dẫn thiết kế Menu Navigation Tab đáp ứng chuẩn RWD trong Bootstrap 11 phút
Hướng dẫn tạo slideshow hình ảnh với Carousel trong Bootstrap (Bài 38 - P1) Hướng dẫn tạo slideshow hình ảnh với Carousel trong Bootstrap 20 phút
Hướng dẫn tạo slideshow hình ảnh với Carousel trong Bootstrap (Bài 38 - P2) Hướng dẫn tạo slideshow hình ảnh với Carousel trong Bootstrap 10 phút
Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap (Bài 39 - P1) Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap 16 phút
Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap (Bài 39 - P2) Hướng dẫn tạo Arcordion Panel trong Bootstrap 7 phút
Hướng dẫn tạo Tooltip trong Bootstrap (Bài 40) Hướng dẫn tạo Tooltip trong Bootstrap 16 phút
Hướng dẫn cách tạo Modal Box trong Bootstrap (Bài 41 - P1) Hướng dẫn cách tạo Modal Box trong Bootstrap 18 phút
Hướng dẫn cách tạo Modal Box trong Bootstrap (Bài 41 - P2) Hướng dẫn cách tạo đưa nội dung vào Modal Box trong Bootstrap 10 phút
Hướng dẫn cách tạo ScrollSpy trong Bootstrap (Bài 42 - P1) Hướng dẫn cách tạo ScrollSpy trong Bootstrap 20 phút
Hướng dẫn cách tạo ScrollSpy trong Bootstrap (Bài 42 - P2) Hướng dẫn cách trang trí giao diện cho ScrollSpy trong Bootstrap 18 phút
Hướng dẫn cách tạo Popover trong Bootstrap (Bài 43) Hướng dẫn cách tạo Popover trong Bootstrap 13 phút
(Sau khi kết thúc Môn 9 các Bạn sẽ làm chủ được Bootstrap CSS Framework V3.3.4 để áp dụng vào thiết kế giao diện web & lập trình web