Tạo bóng đổ bằng CSS3
(CSS3 Box Shadow)

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thuộc tính CSS3 box-shadow. Bạn vẫn có thể dùng công cụ này để phát sinh các thuộc tính tạo bóng đổ nhưng bạn sẽ không thấy tác dụng của nó trên trình duyệt của bạn.
|
độ
px
px
r
g
b