Lập trình PHP Cơ Bản Online (Free)

Giới thiệu:

+ PHP và MySQL là hai công nghệ mã nguồn mở được dùng để phát triển ứng dụng Web rất mạnh và phổ biến hiện nay.
+ PHP là ngôn ngữ lập trình ứng dụng Web thực thi mã trên Server (Server-side) có khả năng kết nối cơ sở dữ liệu trực tiếp đến MySQL.
+ MySQL là hệ quản trị CSDL mã nguồn mở được ứng dụng hầu hết cho việc phát triển ứng dụng Web của các doanh nghiệp hiện nay.

Đối tượng: Tất cả những ai yêu thích và muốn khám phá công nghệ mã nguồn mở trong lĩnh vực lập trình web.

Yêu cầu: Dành cho tất cả mọi đối tượng. Hiểu biết về HTML và căn bản về lập trình là một lợi thế.

Tài liệu học tập và thực hành:

+ Học trực tiếp bằng các file videoclip chi tiết bằng tiếng Việt. 

Hoàn thành:

+ Cài đặt và cấu hình Web Server Wamp, PHP, MySQL ….
+ Sử dụng công cụ quản lý và phát triển Web, Database: Adobe Dreamweaver CC, PHPMyAdmin.
+ Hiểu biết cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL.
+ Lập trình & Phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ PHP kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.
+ Tham dự khóa học LẬP TRÌNH & PHÁT TRIỂN WEB bằng PHP & MySQL NÂNG CAO online.


Nội dung khóa học PHP & MySQL Cơ bản

Phần A: Cơ bản HTML, CSS và Javascript

HTML & CSS Cơ bản

+ Cấu trúc website với HTML

+ Các lệnh cơ bản

+ Tổng quan về table, div

+ Tổng quan về form

+ Tìm hiểu CSS

Javascript cơ bản

+ Khai báo trong javascript

+ Các hàm thời gian

+ Biểu thức điều kiện và mảng

+ Làm việc trên form với javascript

Phần B: Lập trình PHP

Tổng quan về PHP

+ Cài đặt và viết kịch bản PHP đầu tiên

+ Khái niệm biến và hằng

+ Toán tử trong PHP

Biểu thức trong PHP

+ Biểu thức điều kiện

+ Vòng lặp trong PHP

+ Biểu thức switch trong PHP

+ Bài tập

Thao tác làm việc trên form

+ Thao tác xử lý form trong PHP

+ Bài tập tổng hợp

+ Upload file trong PHP

Làm việc với mảng trong PHP

+ Khái niệm về mảng

+ Cách Khai báo và sử dụng mảng

+ Mảng một chiều

+ Mảng hai chiều

+ Sắp xếp mảng một chiều

+ Sắp xếp mảng hai chiều

+ Các hàm xử lý khác trên mảng

Tập tin và thư mục

+ Thao tác trên các tập tin và thư mục

+ Bài tập tổng hợp

Hàm và gọi lại hàm

+ Cơ bản về hàm do người dùng tự định nghĩa

+ Bài tập tổng hợp

+ Gọi lại hàm trong PHP

Phiên làm việc trong PHP

+ Cơ bản về cookie

+ Cơ bản về session

+ Bài tập tổng hợp

Lập trình hướng đối tượng trong PHP

+ Giới thiệu kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

+ Cách khai báo class

+ Cách khai báo thuộc tính của class

+ Cách khai báo các phương thức xử lý

+ Cách khai báo phương thức khởi tạo

+ Kế thừa, hàm chồng, lớp trừu tượng

+ Bài tập tổng hợp

Xử lý tập tin XML

+ Giới thiệu cấu trúc tập tin XML

+ Các đọc file XML để hiển thị thông tin

+ Cách ghi file XML để thêm thông tin

PHP mail

+ Cách gửi mail trong PHP

Cơ sở dữ liệu trong PHP

+ Khái niệm cơ bản

+ Câu truy vấn cơ bản

+ Mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu

+ PHP và MySQL

Kỹ thuật tạo link thân thiện & các kỹ thuật để SEO cho website

+ Giới thiệu kỹ thuật URL Rewrite

+ Cách viết htaccess

+ Cách khai báo website với các bộ máy tìm kiếm, sử dụng Google WebMaster Tool vv...

+ Cách tạo Facebook Fanpage, sử dụng Google+ để SEO website

+ Tạo Facebook Comment cho bài viết & sản phẩm

Phần C: Project Training (Đồ án cuối khóa)

+ Hướng dẫn viết chương trình bán hàng Online bằng PHP đáp ứng chuẩn HTML5/CSS3/RWD.

+ Xem demo website lập trình chạy trên nhiều kích thước màn hình (Phone, Tablet vv...)

+ Xem demo website

+ Hướng dẫn cách Upload website lên Hosting và cấu hình

Đăng ký học miễn phí