Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:
Theo như hình trong banner của bạn thì kích thước nó khoảng 990 x 360. Hình bị bể là do lúc upload hình banner lên bị sai kích cỡ.

Bạn kiểm tra một số nguyên nhân sau:
1. Lúc gọi lệnh Upload bạn có chọn chế độ Resize images hay không vậy? nếu bạn chọn resize về kích thước nhỏ thì ảnh sẽ bể là cái chắc rồi. Hãy bỏ tùy chọn Resize image trong lệnh Upload.
2. Hình upload lên đã thiết kế sẵn bằng độ rộng và chiều cao là 990 x 360 trước khi upload lên hay chưa vậy?

Giáo viên trả lời:
Tôi thấy cái slide chạy bình thường mà, chụp 1 cái hình minh họa lỗi đi

Giáo viên trả lời:
học lập trình php online giá rẻ

học thiết kế web online giá rẻ
Bạn hãy kiểm tra lại điều kiện where của bạn đi, where fileflash=1 chứ sao lại where sapxep=1 là sao vậy???

Giáo viên trả lời:
Chen quang cao vao website


==============================

Có 2 vấn đề Bạn làm sai trong tình huống này:

1. Phần thiết kế database chỗ bảng quangcao, trường fileflash lưu giá trị 0 hay 1 nên chọn kiểu dữ liệu là Tinyint chứ không chọn varchar

Thiết kế database cho web bằng MySQL

2 . Phần xuất file Flash bạn phải để trong đoạn else chứ không để ngoài else 

Thiết kế web bằng Dreamweaver


Chỗ thiết kế trường cồ fileflash Bạn cũng có thể làm tự động cho kiểm tra kiểu đuôi file mà không cần dùng trường này nữa.  Tham khảo sửa lại như sau:

<?php
$file_extension = end(explode(".", strtolower($row_rsquangcao1['hinhquangcao'])));
if ($file_extension == 'swf') {
?>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="260" height="200">
<param name="movie" value="../images/<?php echo $row_rsquangcao1['hinhquangcao']; ?>">
<param name="quality" value="high">
<embed src="../images/<?php echo $row_rsquangcao1['hinhquangcao']; ?>" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="260" height="200"></embed>
</object>
<?php
}
else {
?>
 

<img src="../images/<?php echo $row_rsquangcao1['hinhquangcao']; ?>" width="260">

<?php
}
?>


Giáo viên trả lời:

Lỗi database
=================
Theo như hình minh họa thì cột ID_thanhvien này no không hiểu, chứng tỏ trong phần lệnh select của bạn bạn chưa có chọn bảng chức trường này. Nếu bảng sanpham chức trường ID_thanhvien thì phải để là sanpham.ID_thanhvien còn Bạn để thanhvien.ID_thanhvien mà chỗ lệnh From không thấy có chọn bảng thanhvien thì ID_thanhvien này nó không có thực suy ra sẽ báo lỗi không hiểu cột này lấy ở đâu ra 

Giáo viên trả lời:
Qua kiểm tra trang form_tintuc.php của bạn thấy Recordset rs_nhomtin lọc bị sai chỗ điều kiện visibe=0. Đã là bằng 0 thì làm sao lọc ra dữ liệu được vậy Bạn, phải là bằng 1 là true là đúng thì mới có dữ liệu chứ.


Hãy sửa điều kiện lọc visible=1

Thiết kế web động

Giáo viên trả lời:
Gmail dùng Port 465 không dùng Port 25


Trong tập tin tng_config.inc.php cấu hình có dạng như sau:

$tNG_email_host = "ssl://smtp.gmail.com";
$tNG_email_user = "info@yourmail.com";
$tNG_email_port = "465";
$tNG_email_password = "yourpassword";
$tNG_email_defaultFrom = "info@yourmail.com";

Tài khoản Email là tài khoản Email của Bạn trên Gmail, nhớ bật chức năng bảo mật 2 lớp cho tài khoản Gmail

Giáo viên trả lời:
Trong môn học Lập trình HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, RWD ta không có học về Lập trình SQL vì môn Lập trình này là một một riêng. 

Các kiến thức về môn lập trình này Bạn có thể học trong môn Lập trình PHP & MySQL hay môn Lập trình cơ sở dữ liệu.

Trong môn học Lập trình HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, RWD chỉ tập trung học cách thiết kế giao diện web chuẩn RWD,bằng HTML5 và CSS3 mà không đi sâu vào lập trình MySQL, chỉ giới thiệu qua một số bài có liên quan đến phần MySQL này trong HTML5 thôi bạn.

Giáo viên trả lời:
Bạn có thể xem qua các bài học về Lập trình Javascript để hiểu thêm về phần này.

Không cần phải xem qua các bài học về lập trình PHP trước đâu.

Giáo viên trả lời:
Hãy kiểm tra Email để nhận link download

Giáo viên trả lời:
Chào Bạn!


Để xem video tốt bạn nên dùng trình duyệt Firefox để xem, không nền dùng trình duyệt Chrome hay Cốc cốc để xem Video.
Bạn dùng trình duyệt Microsoft Edge là chạy nhanh và OK nhất.

Các video hiện nay sau khi tải về xong đều có thể click vào bắt kỳ đoạn nào để xem đâu cần phải chờ vậy Bạn? tôi test thử thấy máy tôi vẫn chạy bình thường và video chạy rất nhanh.

Bạn kiểm tra lại đường truyền mạng Internet của bạn thử lại xem tại sau bị chậm.

Tôi gửi Bạn đoạn video tôi xem video mà vừa xem tôi vừa quay phim màn hình lại luôn thì thấy vẫn chạy nhanh bình thường, có thể xem video khúc nào cũng được cả. Có thể muốn xem từ khúc nào là click vào khúc đó và click nút Play để xem thôi mà..


Giáo viên trả lời:
loi dang nhap website


===================
Theo tôi thì Bạn nên xử lý là khi người dùng đăng nhập rồi thì ẩn nút đăng nhập để để họ không đăng nhập nữa.
Trong trang inc_menungang.php hãy kiểm tra nút đăng nhập chỉ được xuất hiện khi chưa Đăng nhập.

<?php
if(!isset($_SESSION['username'])):?>
<li class="rtl"><a href="<?php echo $url?>login.html"><i class="icon-lock"></i> Đăng nhập</a></li>
<?php endif?>

Hoặc là sau khi đặt hàng xong thì chỗ biến thongbao bạn đổi lại là thongbao1 để đừng trùng biến thongbao trong trang inc_login.php

Trang save_order.php và trang thongbao.php đổi biến thongbao thàng thongbao1

$_SESSION['thongbao1']="<p align='center'>Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công.<br><span class='linkxanhdam'><a href='index.html'> Tiếp tục</a></span></p>";

Trong trang thongbao.php đổi biến thongbao thành thongbao1

<section class="content">
<?php echo $_SESSION['thongbao1'];?>
</section>


Giáo viên trả lời:
<a href="<?php $url?>tintuc<?php echo $arr_sub[0]?>/<?php echo vietdecode($arr_sub[1])?>.html">/<?php echo $arr_sub[1]?></a>


Kiểm tra thấy Bạn viết link sai, sửa link lại như sau

<a href="<?php echo $url?>tintuc<?php echo $arr_sub[0]?>/<?php echo vietdecode($arr_sub[1])?>.html"><?php echo $arr_sub[1]?></a>

+ Thêm lệnh echo khi xuất biến $url
+ Bỏ dấu / sau chỗ đóng thẻ html

Giáo viên trả lời:
Lap tirnh web


===============================
Nhìn cái hình đầu tiên là thấy bị sai chỗ lấy id rồi, chỗ Run time Value là $_GET['id'] chứ không phải là $GET['id']

Giáo viên trả lời:

thiet ke website shopping

===================================
Tôi đã kiểm tra thấy trong trang inc_sanphamcungloai1.php của Bạn vẫn còn đang gọi tập tin demo.css.

Hãy bỏ dòng gọi tập tin này đi vì trong thẻ <div class="content grid-container"> có sử dụng class content trong tập tin demo.css này nên nó bị xung đột cùng tên class trong tập tin demo.css

Giải quyết: Bỏ tập tin demo.css (không gọi trong trang inc_sanphamcungloai1.php)

<link rel="stylesheet" href="<?php echo $url ?>productpresentations/css/demo.css">

Giáo viên trả lời:

Nếu Bạn đang dùng DW CS4 trở lên thì có thể vào menu Windows -> Workspace Layout -> Reset Classic.

Trong menu Windows này Bạn cầm bật mục Insert, Properties và File lên nữa.

Chú ý là Bạn phải đứng ở chế độ Design chứ không đứng ở chế độ Code thì mới thấy được

Giáo viên trả lời:
Do trong phương thức nv_vp Bạn đã gọi phương thức khỡi tạo lớp cha


// Xây dựng phương thức khởi tạo
function nv_vp($hoten,$ngaysinh,$ngayvaolam,$gioitinh,$hesoluong,$socon,$songayvang)
{
// Gọi phương thức khởi tạo của lớp cha
parent::__construct($hoten,$ngaysinh,$ngayvaolam,$gioitinh,$socon);
$this->set_hesoluong($hesoluong);
$this->set_songayvang($songayvang);
}

Do đó trong phương thức tính trocap để gọi được thuộc tính gioitinh bạn phải gọi qua lớp cha

function trocap()
{
//if($this->gioitinh == 1) //Chỗ này sẽ không gọi được thuộc tính giới tính
if(parent::get_gioithinh() == 1)   //Phải gọi thông qua phương thức get_gioitinh từ class cha
return parent::trocap() * 1.2;
else
return parent::trocap(); // gọi phương thức trocap() từ class cha
}

Giáo viên trả lời:
Chào Bạn.


Hiện nay Flash vẫn còn sử dụng rất nhiều trong các website, nó thường dùng để làm các Banner quảng cáo rất đẹp, từ khi HTML5 và CSS3 ra đời thì nó cũng làm được hiệu ứng giống Flash nhưng không phải cái gì nó cũng làm được như Flash đâu. Ví dụ các website như vnexpress.net hay zing.vn vẫn còn dùng Banner quảng cáo Flash rất nhiều đó.  Website http://cohoi.tuoitre.vn/ của Tuổi trẻ vẫn dùng Banner quảng cáo Flash rất nhiều đấy (xem quảng cáo góc dưới màn hình của site này thử đi)

Các Game thường cũng dùng Flash rất nhiều. Theo tôi HTML5 vẫn còn yếu để thay thế toàn bộ Flash.

Khi nào Bạn học tới môn CSS3 thì sẽ học rất nhiều về cách tạo Animation bẳng CSS3. 

Trong tuần học thử đầu tiên thì chỉ trang bị các kiến thức thiết kế web cơ bản nhất để các bạn có đủ kiến thức để vào học lớp chính thức.

Giáo viên trả lời:
Để tính được % giảm giá Bạn có thể dựa vào giá khuyến mãi. Trong bảng sản phẩm Bạn đã có 2 trường gia và giakm rồi và trong trang Form Bạn cũng đã nhập vào 2 giá trị này rồi. Vậy là dựa vào 2 giá này Bạn có thể tính % giảm giá như sau:


<?php
if($row_rs_sanpham['giakm']>0)
{
$saleoff=100-round(($row_rs_sanpham['giakm']*100)/$row_rs_sanpham['gia']);
if($saleoff>0)
{
?>
<div class="saleoff">
<?php echo "- ".$saleoff."%" ?> </div>
<?php }} ?>

Bạn hãy thế tên các Recordset theo trang của Bạn đang thiết kế

Giáo viên trả lời:
Xem thêm demo tại đây 

Giáo viên trả lời:
Nếu Bạn đang dùng DW CS4 trở lên thì có thể vào menu Windows -> Workspace Layout -> Reset Classic.


Trong menu Windows này Bạn cầm bật mục Insert, Properties và File lên nữa.

Dreamweaver CS4 Workspace