Hỏi - Đáp

Giáo viên trả lời:
Xoá bỏ Recordset đó đi vì tôi xuất tên công ty trong trang này luôn. Bạn chỉ quan tâm đến 2 Recordset danhmuc1 và danhmuc2 thôi

Giáo viên trả lời:
icon là hinh, dùng kiểu varchar

Nếu không muốn dùng trường này thì trong Recordset bỏ bớt trường icon ra

Giáo viên trả lời:
Lỗi thiết kế database web

Thiếu cột nào thì bạn bổ sung vào bảng danhmuc1 hay bảng danhmuc2 của bạn là được.
Bạn hãy chèn thêm cột icon vào bảng danhmuc

Giáo viên trả lời:
Khi bạn đã nắm vững cách tạo Recordset rồi thì cứ lấy mẫu menu rồi thà các trường vào thôi, tạo Repat và Nested giống như menu ngang thôi, Chuyên dọc hay ngang là do css nó lo chứ không liên quan gì đến cách làm cả. Cách làm menu ngang như thê nào thì áp dụng vào cho menu dọc như vậy thôi.


Tham khảo bài lab tạo menu dọc tại đây 
http://hocwebgiare.com/blog-detail/Jquery/post231/Huong-dan-tao-menu-doc-cho-website.html

Hãy tạo 2 Recordset rs_danhmuc1 và rs_danhmuc2 giống như bài tạo menu ngang
Repeat trên Recordset rs_danhmuc1 
và Nested Repeat trên rs_danhmuc2 

Giáo viên trả lời:
Chèn hình sản phẩm vào trang web


==============================
Nếu nó load một chút rồi hiện hình ảnh thì là bình thường , còn nếu nó load hoài có nghĩa là bị đụng Jquery nên nó không chạy được, trong trang xuất hình bỏ dòng gọi jquery.min. Trong một trang chỉ để 1 tập tin thư viện jquery.min thôi.

Giáo viên trả lời:
Cách tạo Sitemap cho website


=============================================

Vào đây tạo sitemap https://www.xml- sitemaps.com/ sau đó upload tập tin lên máy chủ rồi vào google webmaster tool xác nhận

Giáo viên trả lời:
Convert hình sang icon tại đây http://image.online-convert. com/convert-to-ico


Sau đó dùng thẻ này chèn vào 

<link rel="shortcut icon" href="http://hocwebgiare.com/images/vietchuyen.ico" />

Giáo viên trả lời:

Thay code cũ

<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis. com/maps/api/js?sensor=false& language=vi"></script>

Thành code mới

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis. com/maps/api/js?key= AIzaSyCFAPqJ3jRjW_ 5w8G1zcUfRTohZ6e2ikOg"></ script>

Giáo viên trả lời:
Menu theo chiều dọc có rất nhiều loại, muốn làm loại nào vậy?

Giáo viên trả lời:
Tắt phần miềm diệt Virus đi, rồi Crack. Các phần mềm này gặp crack là nó sẽ diệt.

Trước khi học CS6 thì làm quen với bảng CS4 trước

Giáo viên trả lời:
Trong tập tin css của Bạn phần hình ảnh tôi thấy đang bỏ vào div indexheader. Bạn thêm phần xử lý cho hình ảnh trong class này 


.indexheader  img
{
   display:block;
}

Giáo viên trả lời:
Chạy thử trang của bạn gửi thấy vẫn xuất hiện thanh trượt của scrollbar bình thường, xem hình nhé


Định dạng thanh scrollbar bằng Jquery

Giáo viên trả lời:
Theo như hình trong banner của bạn thì kích thước nó khoảng 990 x 360. Hình bị bể là do lúc upload hình banner lên bị sai kích cỡ.

Bạn kiểm tra một số nguyên nhân sau:
1. Lúc gọi lệnh Upload bạn có chọn chế độ Resize images hay không vậy? nếu bạn chọn resize về kích thước nhỏ thì ảnh sẽ bể là cái chắc rồi. Hãy bỏ tùy chọn Resize image trong lệnh Upload.
2. Hình upload lên đã thiết kế sẵn bằng độ rộng và chiều cao là 990 x 360 trước khi upload lên hay chưa vậy?

Giáo viên trả lời:
Tôi thấy cái slide chạy bình thường mà, chụp 1 cái hình minh họa lỗi đi

Giáo viên trả lời:
học lập trình php online giá rẻ

học thiết kế web online giá rẻ
Bạn hãy kiểm tra lại điều kiện where của bạn đi, where fileflash=1 chứ sao lại where sapxep=1 là sao vậy???

Giáo viên trả lời:
Chen quang cao vao website


==============================

Có 2 vấn đề Bạn làm sai trong tình huống này:

1. Phần thiết kế database chỗ bảng quangcao, trường fileflash lưu giá trị 0 hay 1 nên chọn kiểu dữ liệu là Tinyint chứ không chọn varchar

Thiết kế database cho web bằng MySQL

2 . Phần xuất file Flash bạn phải để trong đoạn else chứ không để ngoài else 

Thiết kế web bằng Dreamweaver


Chỗ thiết kế trường cồ fileflash Bạn cũng có thể làm tự động cho kiểm tra kiểu đuôi file mà không cần dùng trường này nữa.  Tham khảo sửa lại như sau:

<?php
$file_extension = end(explode(".", strtolower($row_rsquangcao1['hinhquangcao'])));
if ($file_extension == 'swf') {
?>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="260" height="200">
<param name="movie" value="../images/<?php echo $row_rsquangcao1['hinhquangcao']; ?>">
<param name="quality" value="high">
<embed src="../images/<?php echo $row_rsquangcao1['hinhquangcao']; ?>" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="260" height="200"></embed>
</object>
<?php
}
else {
?>
 

<img src="../images/<?php echo $row_rsquangcao1['hinhquangcao']; ?>" width="260">

<?php
}
?>


Giáo viên trả lời:

Lỗi database
=================
Theo như hình minh họa thì cột ID_thanhvien này no không hiểu, chứng tỏ trong phần lệnh select của bạn bạn chưa có chọn bảng chức trường này. Nếu bảng sanpham chức trường ID_thanhvien thì phải để là sanpham.ID_thanhvien còn Bạn để thanhvien.ID_thanhvien mà chỗ lệnh From không thấy có chọn bảng thanhvien thì ID_thanhvien này nó không có thực suy ra sẽ báo lỗi không hiểu cột này lấy ở đâu ra 

Giáo viên trả lời:
Qua kiểm tra trang form_tintuc.php của bạn thấy Recordset rs_nhomtin lọc bị sai chỗ điều kiện visibe=0. Đã là bằng 0 thì làm sao lọc ra dữ liệu được vậy Bạn, phải là bằng 1 là true là đúng thì mới có dữ liệu chứ.


Hãy sửa điều kiện lọc visible=1

Thiết kế web động

Giáo viên trả lời:
Gmail dùng Port 465 không dùng Port 25


Trong tập tin tng_config.inc.php cấu hình có dạng như sau:

$tNG_email_host = "ssl://smtp.gmail.com";
$tNG_email_user = "info@yourmail.com";
$tNG_email_port = "465";
$tNG_email_password = "yourpassword";
$tNG_email_defaultFrom = "info@yourmail.com";

Tài khoản Email là tài khoản Email của Bạn trên Gmail, nhớ bật chức năng bảo mật 2 lớp cho tài khoản Gmail

Giáo viên trả lời:
Trong môn học Lập trình HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, RWD ta không có học về Lập trình SQL vì môn Lập trình này là một một riêng. 

Các kiến thức về môn lập trình này Bạn có thể học trong môn Lập trình PHP & MySQL hay môn Lập trình cơ sở dữ liệu.

Trong môn học Lập trình HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, JAVASCRIPT, RWD chỉ tập trung học cách thiết kế giao diện web chuẩn RWD,bằng HTML5 và CSS3 mà không đi sâu vào lập trình MySQL, chỉ giới thiệu qua một số bài có liên quan đến phần MySQL này trong HTML5 thôi bạn.