Network

Giải pháp giám sát hệ thống bằng phần mềm Prometheus và Grafana

Giải pháp giám sát hệ thống bằng phần mềm Prometheus và Grafana Học lập trình web miễn phí

Grafana là một nền tảng để xây dựng các analytics và monitoring. Nói nôm na cho mọi người dễ hình dung là sau khi lấy được metric từ các thiết bị, grafana sẽ sử dụng metric đó để phân tích và tạo ra dashboard mô tả trực quan các metric cần thiết cho việc monitoring ví dụ như cpu, ram, dish, network, iops, session.

1 2 3