Tất cả bài viết  |  Bootstrap

  • zoom in
  • zoom out
  • text align left
  • text align center
  • text align right
  • Chỉnh màu chữ
  • Làm đậm

Hướng dẫn tạo thư viện hình ảnh bằng Fancybox và Bootstrap

Trong bài thực hành học thiết kế web này các Bạn sẽ được Hướng dẫn tạo thư viện hình ảnh bằng Fancybox và Bootstrap

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML chèn các sản phẩm
 
 

Hướng dẫn tạo thư viện hình ảnh bằng Fancybox và Bootstrap

Bước 2: Định dạng CSS
 
 
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap
 
  
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Bước 5: Tạo Fancybox bằng JQUERY

Xem  demo Tải Code Chat với hocwebgiare.com
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web