Học thiết kế web với tài khoản VIP 365

Tất cả bài viết  |  Bootstrap

 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Chỉnh màu chữ
 • Làm đậm

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel

Trong bài Học lập trình web này các Bạn sẽ được Hướng dẫn cách tạo Bootstrap ResCarousel để tạo trang sản phẩm mới cho website bán hàng

Bước 1: Tạo cấu trúc HTML
 
 

Bootstrap ResCarousel

SẢN PHẨM MỚI

Hindware F330020CP Faucet
₹ 1
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 2
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 3
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 4
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 5
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 6
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 7
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 8
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 9
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 10
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 11
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 12
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 13
₹ 6000
50% off
Hindware F330020CP Faucet
₹ 14
₹ 6000
50% off
Bước 2: Tạo cấu trúc CSS
.outt {
  

display: none;


}.leftLs, .leftLst {
  

position: absolute;
  

margin: auto;
  

top: 0;
  

bottom: 0;
  

z-index:100;
  

left: 0;
  

width: 40px;
  

height: 100px;
  

box-shadow: 1px 2px 10px -1px rgba(0,0,0,.3);


}
.rightLs, .rightLst {
  

position: absolute;
  

margin: auto;
  

top: 0;
  

right: 0;
  

bottom: 0;
  

z-index:100;
  

width: 40px;
  

height: 100px;
  

box-shadow: 1px 2px 10px -1px rgba(0,0,0,.3);


}
.resCarousel {
  

float: left;
  

overflow: hidden;
  

padding: 0 15px;
  

width: 100%;


}.resCarousel-inner {
  

transition: 1s ease all;
  

float: left;


}
.resCarousel-inner .item {
  

float: left;


}

body {
  

background: #FCEFEA;
  

font-family: 'Trirong', serif;
  

padding-bottom: 50px;


}
.p0 {
  

padding: 0;

}


.p8 {
  
padding: 8px;

}


.shad a {
  
color: black;
  
text-decoration: none;

}


.itm {
  
display: none;

}


.act, .nxt {
  
display: block;

}


.sliderMain {
  
height: 280px;
  
overflow: hidden;

}.shad {
  
background: white;
  
box-sizing: border-box;
  
box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.12),1px 4px 7px 0 rgba(0,0,0,.1);
  
padding-bottom: 15px;

}


.EiProducts .shad a {
  
color: black;

}


.item, .EiProd {
  
padding: 10px;
  
border-right: 1px solid rgb(242, 242, 242);
  
border-bottom: 1px solid rgb(242, 242, 242);

}


.EiProdH {
  
padding: 5px 15px;
  
font-weight: bold;
  
margin-bottom: 11px;
  
border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,.1);

}


.item:hover .EiProdImg img {
  
transform: scale(1.05);
  
transition: 0.3s ease all;
  
position: relative;

}


.EiProdImg img {
  
max-height: 190px;
  
max-width: 100%;
  
transition: 0.3s ease all;
  
margin: 0 auto;
  
display: block;  

}


.EiPName {
  
width: 100%;

}


.EiProdName {
  
padding: 0;

}


.EiProdName div {
  
float: left;
  
padding: 4px;

}


.EiProdName .EiPrice {
  
font-weight: bold;
  
font-size: 16px;

}


.EiProdName .EiPriceT {
  
color: grey;
  
text-decoration: line-through;
  
font-size: 16px;  

}


.EiProdName .EiDisc {
  
color: green;
  
font-size: 16px;  

} 
Bước 3: Gọi thư viện Bootstrap và Font awesome
 
 
 
Bước 4: Gọi thư viện JQUERY
 
Bước 5: Tạo hiệu ứng Slide bằng JQUERY
 

$(document).ready(function(){

var itemsMainDiv = ('.resCarousel');

var itemsDiv = ('.resCarousel-inner');

var itemWidth = "";
  
  
$('.leftLst, .rightLst').click(function () {
    
var condition = $(this).hasClass("leftLst");
    
if(condition)
      
click(0,this);
    
else
      
click(1,this)
  
});

  

ResCarouselSize();
$(window).resize(function() {
  
ResCarouselSize();
});

function ResCarouselSize()
{
  
var incno = 0;
  
var dataItems = ("data-items");
  
var itemClass = ('.item');  
  
var id = 0;
  var btnParentSb = '';
  
var itemsSplit = '';
  
var sampwidth = $(itemsMainDiv).width();
  
var bodyWidth = $('body').width();
  
$(itemsDiv).each(function() {
    
id=id+1;
    
var itemNumbers = $(this).find(itemClass).length;
      
btnParentSb = $(this).parent().attr(dataItems);
      
itemsSplit = btnParentSb.split(',');
      
$(this).parent().attr("id","ResSlid"+id);


    
if(bodyWidth>=1200)
    
{
      
incno=itemsSplit[3];
      
itemWidth = sampwidth/incno;    
    
}
    
else if(bodyWidth>=992)
    
{
      
incno=itemsSplit[2];
      
itemWidth = sampwidth/incno;
    
}
    
else if(bodyWidth>=768)
    
{
      
incno=itemsSplit[1];
      
itemWidth = sampwidth/incno;
    
}
    
else
    
{
      
incno=itemsSplit[0];
      
itemWidth = sampwidth/incno;
    
}
    
$(this).css({'transform':'translateX(0px)','width':itemWidth*itemNumbers});
    
 $(this).find(itemClass).each(function(){
      
$(this).outerWidth(itemWidth);
    
});

    

$(".leftLst").addClass("outt");        
    
$(".rightLst").removeClass("outt");

  
});

}function ResCarousel(e, el, s){
  
var leftBtn = ('.leftLst');
  
var rightBtn = ('.rightLst');
  
var translateXval = '';
  
var divStyle = $(el+' '+itemsDiv).css('transform');
  
var values = divStyle.match(/-?[\d\.]+/g);
  
var xds = Math.abs(values[4]);
  
var IW = $(el).find('.item').outerWidth();
  
  
    
if(e==0){
      
translateXval = parseInt(xds)-parseInt(IW*s);        
      
$(el+' '+rightBtn).removeClass("outt");

      
      
if(translateXval>= IW/2){
        
translateXval = 0;
        
$(el+' '+leftBtn).addClass("outt");
      
}
    
}
    
else if(e==1){
      
var itemsCondition = $(el).find(itemsDiv).width()-$(el).width();
      
translateXval = parseInt(xds)+parseInt(IW*s);
      
$(el+' '+leftBtn).removeClass("outt");

      
if(translateXval>= itemsCondition-IW/2){
        
translateXval = itemsCondition;        
        
$(el+' '+rightBtn).addClass("outt");    
      
}
    
}
    
$(el+' '+itemsDiv).css('transform','translateX('+-translateXval+'px)');

}function click(ell,ee){
  
var Parent ="#"+$(ee).parent().attr("id");
  
var slide = $(Parent).attr("data-slide");
  
ResCarousel(ell, Parent, slide);

}


});
Xem  demo Hỏi đáp với giáo viên
Nhà đất Kim Oanh chuyên đất nền, nhà phố
Gửi bình luận
Bạn có thể quan tâm

Hướng dẫn cách tùy biến màu Bootstrap Tooltip Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Accordion hướng bên phải bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn tạo Tab menu đổi màu bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo menu Responsive với Bootsnav Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Flexible Bootstrap Carousel Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Box Icon bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn thiết kế bộ lọc sản phẩm bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo VIP card bằng Bootstrap Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Vertical Slide Học lập trình web

Hướng dẫn cách tạo Bootstrap Panel Fullscreen Toggle Học lập trình web